Maciej Markowski

Stanowisko naukowe:

Asystent


Temat rozprawy doktorskiej:

„Hydrologiczne uwarunkowania funkcjonowania jezior lobeliowych na przykładzie zbiorników okolic Trójmiasta”


Specjalizacja badawcza:

Limnologia, hydrologia, geografia fizyczna, Geograficzne Systemy Informacyjne

Wybrane publikacje oraz materiały konferencyjne:

2017

- BAJKIEWICZ-GRABOWSKA E., MARKOWSKI M., 2017, Oddziaływanie morza na ujściowe odcinki uchodzące do niego rzek. [w:] A. Kostrzewski, M. Winowski (red.): Geoekosystemy wybrzeży morskich3. Monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich, Poznań-Biała Góra.
- GOLUS W., KWIDZIŃSKA M., MARKOWSKI M., 2017, Dynamika sieci hydrograficznej obszarów pojeziernych. [w:] R. Czerniawski, P. Bilski (red.): Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, Szczecin.
- KWIDZIŃSKA M., MARKOWSKI M., GOLUS W., 2017, Jednostkowe ładunki biogenów dostarczane opadem atmosferycznym na obszary pojezierne w różnych pod względem wodności latach (na przykładzie zlewni systemu rzeczno-jeziornego Świętej Strugi). [w:] R. Czerniawski, P. Bilski (red.): Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, Szczecin.
- MARKOWSKI M., 2017, Trophic state of lobelia lakes subjected to strong anthropogenic pressure located close tothe Tricity area (northern Poland), Limnological Review 4/2017.
- MARKOWSKI M., GOLUS W., POLKOWSKA Ż., KWIDZIŃSKA M., 2017, Surfactants: a real threat to the aquatic geoecosystems of lobelia lakes, Limnological Review 4/2017.
- MARKOWSKI M., KWIDZIŃSKA M., GOLUS W., POLKOWSKA Ż., 2017, Surfaktanty – realne zagrożenia geoekosystemów wodnych jezior lobeliowych, Funkcjonowanie i ochrona wód płynących - PotamON 2017, Wałcz, 27-29 września 2017 (poster).

2016

- BAJKIEWICZ-GRABOWSKA E., MARKOWSKI M., 2016, Geoekosystemy jezior PN "Bory Tucholskie" i stan ich zagrożenia [w:] A. Choiński, M. Kochanowska, W. Marszelewski [red.] Przyroda abiotyczna Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy, s. 345-360

- BAJKIEWICZ-GRABOWSKA E., MARKOWSKI M., LEMAŃCZYK K., 2016, Application of geoinformation techniques to determine zones of sediment resuspension induced by wind waves in lakes (using two lakes from Northern Poland as examples) , Limnological Review 1/2016

2015

- MARKOWSKI M., KWIDZIŃSKA M., 2015, Types of geoecosystems of the lobelia lakes of the Tricity area, Quaestiones Geographicae 34(1), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 15-25

- MARKOWSKI M., KWIDZIŃSKA M., 2015, Jeziora lobeliowe okolic Trójmiasta – ochrona czy już rekultywacja [w:] R. Wisniewski [red.] Ochrona i rekultywacja jezior, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, s. 41-52.

- MARKOWSKI M., GOLUS W., KWIDZIŃSKA M., 2015, Aplikacyjność metod oceny wielkości opadów zasilających oczka Pomorza Gdańskiego [w:] D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman [red.] Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 287-298.

- KWIDZIŃSKA M.,MARKOWSKI M., GOLUS W., 2015, Wpływ uwarunkowań przyrodniczych na obieg wody i materii bioegnicznej w systemie rzeczno-jeziornym Świętej Strugi[w:] D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman [red.] Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 259-272.

2013

- KWIDZIŃSKA M., MARKOWSKI M., 2013, Jednostkowe spływy biogenów w krajobrazie pojeziernym, [w:] R. Wisniewski [red.] Ochrona i rekultywacja jezior, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, s. 113-122.

2011

- KWIDZIŃSKA M., MARKOWSKI M., 2011, Sezonowa zmienność wybranych parametrów chemicznych oczek w małej zlewni pojeziernej, [w:] W. Marszelewski [red.] Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 5, PTLim, UMK, Toruń.

2010

- MARKOWSKI M., 2010, Jezioro Dybrzk. [W:] J. Barańczuk, D. Borowiak [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk.

- MARKOWSKI M., 2010, Jezioro Karsińskie. [W:] J. Barańczuk, D. Borowiak [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego, ad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk.

- MARKOWSKI M., 2010, Jezioro Nawionek. [W:] J. Barańczuk, D. Borowiak [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego, ad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk.

- MARKOWSKI M., 2010, Jezioro Śluza. [W:] J. Barańczuk, D. Borowiak [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego, ad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk.

2009

- TRUSEWICZ Z., MARKOWSKI M., BARAŃCZUK J., 2009, The influence of the North Atlantic Oscillation on variability of surface temperature of Lake Raduńskie Górne, Limnological Review 3/2009.

2008

- MARKOWSKI M., PIETRUSZYŃSKI Ł., 2008, Morphometric diversity of polish lobelia lakes, [w.] Antropogenic and natural transformations of lakes, vol. 2., Wyd KLUG-PTLim, Gdańsk.

Zainteresowania badawcze:

Jeziora lobeliowe

Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych

Bilans wodny i termiczny jezior

Stan troficzny jezior


Projekty:
2016-2017, „Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018”, Projekt realizowany przez zespół Instytutu Morskiego w Gdańsku, DHI Polska Sp. z o.o. oraz TAXUS IT Sp. z o.o. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach umowy nr 54/2015/F z dnia 15 grudnia 2015 r.

2014
Bajkiewicz-Grabowska E., Markowski M., 2014, Analiza hydrologiczna jeziora Wielgie Dobiegniewskie. Opracowanie: Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

2012
Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D., Tórz A., Nędzarek A., Markowski M., Grabowska B., Trusewicz Z., Fabich A., 2012, Weryfikacja wyznaczenia silnie zmienionych części wód jeziornych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem - projekt na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2011
Bajkiewicz-Grabowska E., Kwidzińska M., Grabowska B., Markowski M., Trusewicz Z., 2011, Przegląd i analiza jezior wskazanych do derogacji w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - projekt na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2009-2012
Projekt badawczy promotorski ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 1821/B/P01/2009/37, Hydrologiczne uwarunkowania funkcjonowania jezior lobeliowych okolic Trójmiasta.

2010-2012
 „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”, 2010-2012, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet III „Wysoka jakość oświaty”.

2009
Bajkiewicz-Grabowska E., Trusewicz Z., Markowski M., Golus W., 2009, Czyste Jeziora Pomorza- Diagnoza - projekt na zlecenie urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Zainteresowania pozanaukowe:

nawigacja

turystyka wysokogórska

kajakarstwo

piłka nożna
 

Wygenerowano w sekund: 0.01
628,473 Unikalnych wizyt