Prace magisterskie - Geografia

2016

1. Jabłonka Marta, Ocena stanu ekologicznego wybranych oczek Wysoczyzny Brodnickiej (W. Golus)

2. Kowalska Alicja, Stadium rozwoju trzech jezior lobeliowych okolic Nowego Dworu Wejherowskiego na podstawie zgrupowania meiobentosu (E. Bajkiewicz-Grabowska)

3. Siudowski Łukasz, Charakterystyka limnologiczna jeziora Gatno (W. Maślanka)

4. Żabski Kamil, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Semlińskiego (W. Golus)


2015

1. Budzisz-Orłowska Adriana, Bilans wodny zlewni Jeziora Raduńskiego Dolnego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

2. Ciężka Natalia, Zróżnicowanie stanu ekologicznego wybranych jezior województwa pomorskiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

3. Grabowska Katarzyna, Znaczenie transpiracji helofitów w kształtowaniu pionowej wymiany wody w jeziorach (D. Borowiak)


2014

1. Jankowska Anna, Charakterystyka limnologiczna jeziora Czarne (E. Bajkiewicz-Grabowska)

2. Paczoch Patrycja, Charakterystyka limnologiczna jeziora Kałębie (E. Bajkiewicz-Grabowska)

3. Piecuch Adrian, Warunki termiczne Świętej Strugi (E. Bajkiewicz-Grabowska)

4. Ropel Sebastian, Obieg azotu i fosforu w systemie rzeczno-jeziornym Świętej Strugi (E. Bajkiewicz-Grabowska)

5. Sychowski Bartosz, Skład chemiczny wód systemu Świętej Strugi (E. Bajkiewicz-Grabowska)


2013

1. Fedorowicz Karolina, Charakterystyka limnologiczna jeziora Rekowo (E. Bajkiewicz-Grabowska)

2. Ficner Natalia, Turystyczne wykorzystanie jezior Pojezierza Kociewskiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

3. Fiedorow Mateusz, Opady rzeczywiste w Borucinie w latach 2011-2012 (E. Bajkiewicz-Grabowska)

4. Kuklińska Paulina, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Dąbrowskiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

5. Łuczak Wojciech, Obieg wody w Jeziorze Raduńskim Dolnym (E. Bajkiewicz-Grabowska)

6. Manuszewska Anna, Zróżnicowanie troficzne jezior Kociewia (E. Bajkiewicz-Grabowska)

7. Radzikowski Maciej, Ocena zmian sieci hydrograficznej na terenie miasta Sopotu w świetle analizy GIS (M. Borowiak)

8. Woźniak Rafał, Obieg wody w Jeziorze Raduńskim Górnym (E. Bajkiewicz-Grabowska)


2012

1. Bałamonczek Dorota, Zróżnicowanie geoekosystemów jeziornych Kociewia na podstawie wybranych jezior (E. Bajkiewicz-Grabowska)

2. Dziki Agnieszka, System rzeczno-jeziorny Świętej Strugi (E. Bajkiewicz-Grabowska)

3. Fabich Andrzej, Zróżnicowanie morfometryczne jezior Kociewia (E. Bajkiewicz-Grabowska)

4. Małkowska Agata, Charakterystyka termiczna jeziora Kępno (D. Borowiak)

5. Martusewicz Krzysztof , Występowanie zjawiska meromiksji w Jeziorze Klasztornym Małym i jeziorze Suminko (D. Borowiak)

6. Potulski Rafał, Charakterystyka limnologiczna jezior obszaru źródliskowego Gościciny (D. Borowiak)


2011

1. Augustyn Joanna, Charakterystyka limnologiczna jeziora Lubowisko (E. Bajkiewicz-Grabowska)

2. Furdal Łukasz, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Stężyckiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

3. Grabczak Joanna, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Dąbrowskiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

4. Skowron Maciej, Bilans wodny jeziora Schodno na tle zasobów wodnych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (W. Maślanka)


2010

1. Angielczyk Marta, Zmiany stosunków wodnych Wielkich Jezior Mazurskich (J. Jańczak)

2. Banach Grzegorz, Uwarunkowania morfogenetyczne zasobów wodnych jezior górnej Wierzycy oraz możliwości ich gospodarczego wykorzystania (J. Jańczak)

3. Dobraczyński  Sebastian, Stan troficzny jezior województwa pomorskiego na przełomie XX i XXI wieku (E. Bajkiewicz-Grabowska)

4. Figurski Bartłomiej, Zmienność przezroczystości jezior województwa pomorskiego na przełomie XX i XXI wieku (E. Bajkiewicz-Grabowska)

5. Jabłoński Piotr, Skład chemiczny wody wybranych oczek i cieków Wysoczyzny Brodnickiej (E. Bajkiewicz-Grabowska)

6. Jokiel  Joanna, Roczny przebieg sum parowania w profilu poprzecznym Jeziora Raduńskiego Górnego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

7. Kwidzińska  Monika, Rola oczek w uaktywnieniu odpływu powierzchniowego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

8. Leyk Martyna, Jakość wody Jeziora Długiego koło Borzestowa (J. Jańczak)

9. Łazarska  Magdalena, Centra Nauki. Innowacyjne źródła wiedzy hydrologicznej (E. Bajkiewicz-Grabowska)

10. Marciniak  Agnieszka, Obieg wody w jeziorach Kniewo i Zawiat (E. Bajkiewicz-Grabowska)

11. Mielnikowska Weronika, Typy morfogenetyczne i zasoby wodne jezior zlewni Parsęty (J. Jańczak)

12. Pietruszyński  Łukasz, Wpływ urbanizacji na jakość wody źródłowych strumieni Potoku Oruńskiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

13. Prochowski  Artur, Ustrój hydrologiczny Bystrzca (E. Bajkiewicz-Grabowska)

14. Prościńska Monika, Ilościowe i jakościowe zasoby wodne jezior Cheb i Słupino we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym (W. Maślanka)

15. Szczepańska Aneta, Ocena jakości wody jeziora Wielkiego koło Miechucina (J. Jańczak)

16. Trzcianowski  Radosław, Rola systemów rzeczno-jeziornych w zasilaniu Jeziora Wigry (E. Bajkiewicz-Grabowska)

17. Zajk  Bartłomiej, Charakterystyka przyrodnicza zlewni rzeki Kaczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów źródliskowych (E. Bajkiewicz-Grabowska)


2009

1. Halman Monika, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Długiego koło Borzestowa (E. Bajkiewicz-Grabowska)

2. Mostek Adam, Ustrój termiczny jeziora Hańcza (E. Bajkiewicz-Grabowska)

3.Janaszkiewicz Bartosz, Charakterystyka limnologiczna jeziora Kamień koło Szemudu (E. Bajkiewicz-Grabowska)

4. Mikulski Bartosz, Internetowa baza danych jezior (E. Bajkiewicz-Grabowska)

5.Olszewski Marcin, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Rudnickiego Wielkiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

6. Przybysz Monika, Charakterystyka warunków zmienności przezroczystości wód jezior Pomorza (E. Bajkiewicz-Grabowska)

7. Roman Bartosz, Charakterystyka limnologiczna zbiorników wodnych dzielnicy Gdańsk Południe (M. Borowiak)

8. Wałaszewski Grzegorz, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Sołeckiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

9. Więsyk Jarosław, Charakterystyka limnologiczna jeziora Kamionko (E. Bajkiewicz-Grabowska)

10. Malinowski Krzysztof, Jakość wody a zawartość głównych biogenów w wodach wybranych jezior Pojezierza Ełckiego (W. Maślanka)

11. Michalak Magdalena, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Drwęckiego (J. Jańczak)

12. Nazimek Szymon, Zmiany jakości wody wybranych jezior Pojezierza Kaszubskiego w zależności od warunków naturalnych i antropogenicznych (W. Maślanka)

13. Szydłowska Karolina, Transport substancji biogenicznych w górnym odcinku Kocinki (J. Jańczak)

14. Walendzewicz Wioleta, Ocena stanu hydromorfologicznego jezior Krzywe i Okmin,według zaleceń Dyrektywy Wodnej UE (J. Jańczak)

15. Wiśniowska Iwona, Transport substancji biogenicznych w systemie rzeczno-jeziornym źródliskowego odcinka Raduni (J. Jańczak)

16. Żytnowski Paweł, Wpływ antropopresji ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ruchu turystycznego na jakość wód jezior: Patulskie, Dąbrowskie, Lubowisko (J. Jańczak)


2008

1. Czaja Katarzyna, Zasięg widzialności krążka Secchiego w jeziorach Pojezierza Pomorskiego (W. Maślanka)

2. Gnutek  Katarzyna, Warunki naturalne, zmiany antropogeniczne oraz propozycje ochrony i rekultywacji Jeziora Suskiego (W. Maślanka)

3. Kamiński Maciej, Ocena stanu hydromorfologicznego jezior Raduńskiego Górnego i Ostrzyckiego według zaleceń zawartych w Dyrektywie Wodnej UE (J. Jańczak)

4. Końpa Grzegorz, Ocena stanu hydromorfologicznego jezior Gowidlińskiego i Mausz według zaleceń zawartych w Dyrektywie Wodnej UE (J. Jańczak)

5. Kotłowski Patrycjusz, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Orle (D. Borowiak)

6. Kowieski Krzysztof, Ocena dokładności pomiaru przezroczystości wody krążkiem Secchiego (D. Borowiak)

7. Macko Rafał, Charakterystyka limnologiczna jeziora Gołdapiwo (E. Bajkiewicz-Grabowska)

8. Niedbalska Kamila, Zróżnicowanie strefy eufotycznej jezior pomorskich (E. Bajkiewicz-Grabowska)

9. Orzażewska Weronika, Kaskada Raduni (E. Bajkiewicz-Grabowska)

10. Pawłowski Bartłomiej, Charakterystyka limnologiczna jeziora Bukrzyno Duże (E. Bajkiewicz-Grabowska)

11. Pogorzelska Dorota, Charakterystyka limnologiczna jeziora Bukrzyno Małe (D. Borowiak)

12. Skwarzec-Kwiatkowska Marta, Stan ekologiczny wybranych zbiorników śródmiejskich Pomorza (M. Borowiak)

13. Sokół Olga, Jakość wody wybranych jezior Pojezierza Mazurskiego na tle warunków naturalnych i zmian antropogenicznych (J. Jańczak)

14. Warś Cezary, Zróżnicowanie morfometryczne jezior Równiny Charzykowskiej (E. Bajkiewicz-Grabowska)

15. Wysińska Alicja, Charakterystyka limnologiczna jezior zdegradowanych województwa pomorskiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)


2007

1. Antoniewicz Aleksandra, Przemiany stosunków wodnych w zlewni górnej Łeby (M. Borowiak)

2. Chrzanowska Olga, Podatność na degradację wybranych jezior Pojezierza Ełckiego (W. Maślanka)

3. Duda Dominika, Wpływ parametrów hydrometeorologicznych na zmiany poziomu wody w Jeziorze Raduńskim Górnym (E. Bajkiewicz-Grabowska)

4. Krajewski Grzegorz, Zaawansowanie eutrofizacji wybranych jezior dorzecza Drwęcy (E. Bajkiewicz-Grabowska)

5. Kulesza Katarzyna, Wpływ strefowej cyrkulacji atmosferycznej na zmienność temperatury powierzchniowej wody Jeziora Raduńskiego Górnego (D. Borowiak)

6. Lubiewska Irena, Wpływ strefowej cyrkulacji atmosferycznej na wielkość parowania z wolnej powierzchni wody Jeziora Raduńskiego Górnego (D. Borowiak)

7. Markowski Maciej, Diagnoza stanu i fizycznolimnologiczne odrębności jezior lobeliowych Borów Tucholskich i Równiny Charzykowskiej (E. Bajkiewicz-Grabowska)

8. Popowska Anita, Zróżnicowanie fizyczno-chemiczne właściwości wody wybranych jezior Pojezierza Ełckiego (W. Maślanka)


2006
       studia stacjonarne

1. Golus Włodzimierz, Warunki występowania i cechy hydrograficzne oczek zlewni górnej Raduni (M. Borowiak)

2. Górski Wojciech, Zastosowanie GIS w identyfikacji cech limnologicznych jezior Pojezierza Ełckiego (D. Borowiak)

3. Gruszczyńska Ewa, Sezonowa zmienność rozkładów temperatury i nasycenia tlenem wody Jeziora Górnego Raduńskiego (W. Maślanka)

4. Jaroszewska Ewelina, Charakterystyka fizycznolimnologiczna jezior lobieliowych Pojezierza Mazurskiego (D. Borowiak)

5. Jodełło Dominika, Lokalne uwarunkowania nasilenia eutrofizacji wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego (M. Borowiak)

6. Kuberski Kamil, Podatność na antropopresję a nasilenie eutrofizacji jezior Dużego i Małego Oleckiego (W. Maślanka)

7. Trusewicz Zbigniew, Warunki tlenowe jezior tatrzańskich (D. Borowiak)

8. Władecka Katarzyna, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Rajgrodzkiego (W. Maślanka)

9. Wydarty Agnieszka, Przyczyny i nasilenie degradacji jeziora Jędzelewo (W. Maślanka)

10. Zalewski Wojciech, Morfologiczne uwarunkowania ustrojów termicznych wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego (M. Borowiak)

    studia niestacjonarne

1. Barcikowska-Olender Joanna, Naturalne i antropogeniczne warunki współczesnych przemian jezior w zlewni środkowej Sawiny (M. Borowiak)

2. Cherek Piotr, System Informacji o jeziorach Pojezierza Pomorskiego (M. Borowiak)

3. Drobińska Magdalena, Podatność na antropopresję i zagrożenia degradacyjne Jeziora Gowidlińskiego (W. Maślanka)

4. Kąkol Ewa, Lokalne warunki zróżnicowania eutrofizacji Jeziora Białego i Czarnego koło Kartuz (W. Maślanka)

5. Łukowska Krystyna, Podatność na atropopresję i zagrożenia degradacyjne jezior Małe Domowe i Duże Domowe w Szczytnie (M. Borowiak)


2005

1.Czeladka Magdalena, Zasoby wodne jezior Pojezierza Kaszubskiego (W. Lange)

2. Fiedorowicz Agnieszka, Zróżnicowanie limnologiczne jezior Doliny Gąsienicowej (W. Lange)

3. Formela Ewa, Hydrologiczne warunki migracji nutrietów w zlewni Borucinki (W. Lange)

4. Gucwa Miłosław, Charakterystyka limnologiczna jezior Doliny Rybiego Potoku (W. Lange)

5. Krajewska Aleksandra, Podatność na antropopresję i zagrożenia degradacyjne wybranych jezior okolic Ełku (W. Lange)

6. Nowak Łukasz, Fizycznolimnologiczna charakterystyka wybranych jezior Pojezierza Ełckiego (W. Lange)

7. Poleszczuk Magdalena, Zagrożenia degradacyjne i warunki skutecznej ochrony Jeziora Ełckiego (W. Lange)


2004

1.Bembenek Grzegorz, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Kruszyńskiego (W. Lange)

2. Borkowski Przemysław, Antropogeniczne deformacje tlenowe w wodzie wybranych jezior Pojezierza Kaszubskiego (W. Lange)

3. Filipek Izabela, Zróżnicowanie i zmienność stanu czystości wody wybranych jezior Pojezierza Kaszubskiego badanych w latach 1970-2001 (W. Lange)

4. Gac Magdalena, Uwarunkowania i przejawy degradacji jezior okolic Kartuz (W. Lange)

5. Gantkowski Wojciech, Współczesne tendencje zmian jakości wody wybranych jezior dorzecza Raduni (W. Lange)

6. Grzywacz Mariusz, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Godziszewskiego (W. Lange)

7. Kaliszczuk Leszek, Struktura hydrograficzna zlewni górnej Raduni (W. Lange)

8. Kołodziejczyk Marta, Charakterystyka limnologiczna jeziora Jasień (W. Lange)

9. Narwojsz Michał, Warunki odpływu i stan jakości wody w systemie rzeki Kaczej (W. Lange)

10. Pacewicz Karolina, Charakterystyka fizycznolimnologiczna wybranych jezior lobeliowych powiatu bytowskiego (W. Lange)


2003

1.Bac Justyna, Naturalne i antropogeniczne warunki eutrofizacji jeziora Limajno (W. Lange)

2. Baran Kamila, Podatność na degradację jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (W. Lange)

3. Dziembowski Miłosz, Zmiany morfometryczne wybranych jezior pojezierza Starogardzkiego na podstawie analizy map topograficznych (W. Lange)

4. Hordejuk Maciej, Zmienność warunków insolacyjnych w rynnie Jeziora Raduńskiego (W. Lange)

5. Jakubowska Aneta, Charakterystyka limnologiczna jeziora Drawsko (W. Lange)

6. Kacprzak Sylwia, Odrębności limnologiczne polskich jezior przybrzeżnych (W. Lange)

7. Knitter Rafał, Podatność na degradację jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (W. Lange)

8. Krawczyk Katarzyna, Zróżnicowanie limnologiczne jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego (W. Lange)

9. Magiera Joanna, Zmiany antropogeniczne w zlewni kanału Łyski (W. Lange)

10. Mazurek Dagmara, Naturalne i antropogeniczne warunki eutrofizacji jezior Jeziorak Duży (W. Lange)

11. Nowak Dominika, Charakterystyka limnologiczna Jeziora Choczewskiego (W. Lange)

12. Nowakowski Tomasz, Zmienność opadów atmosferycznych w rejonie Borucina w latach 1961-2000 (W. Lange)

13. Rzepka Ewa, Podatność na antropopresję i zagrożenia degradacyjne Jeziora Rudnickiego Wielkiego (W. Lange)

14. Styn Magdalena, Anemometryczne warunki rozwoju zjawisk hydrodynamicznych w rynnie jeziora Raduńskiego Górnego w latach 1961-2000 (W. Lange)

15. Szapiel Lucyna, Stan czystość wód jeziornych parków krajobrazowych województwa pomorskiego (W. Lange)

16. Tuszyńska Teresa, Warunki i przejawy eutrofizacji wybranych jezior Pojezierza Bytowskiego i Równiny Charzykowskiej (W. Lange)


2002

1.Aleksińska Katarzyna, Zróżnicowanie hydrochemiczne wybranych jezior zlewni górnej Raduni (W. Lange)

2. Barańczuk Jacek, Próba wyznaczenia zmienności opadów rzeczywistych na Stacji Limnologicznej w Borucinie w latach 1991-2000 (W. Lange)

3. Bigott Agnieszka, Wpływ wiatrów na wyniki obserwacji wodowskazowych na Jeziorze Górnym Raduńskim w latach 1996-2000 (W. Lange)

4. Chomicz Agnieszka, Aktywność termiczna Jeziora Górnego Raduńskiego w latach 1991-2000 (W. Lange)

5. Górska Joanna, Zagrożenia degradacyjne Jeziora Dużego Żnińskiego (W. Lange)

6. Hinc Monika, Zagrożenia degradacyjne Jeziora Charzykowskiego (W. Lange)

7. Marchlewicz Rafał, Zmienność odpływu oraz stan czystości wody systemu hydrograficznego Potoku Oliwskiego (W. Lange)

8. Michalski Maciej, Próba ustalenia zależności między zasięgiem strefy świetlnej a widzialnością krążka Secchiego na przykładzie Jeziora Górnego Raduńskiego (W. Lange)

9. Nowak Agnieszka, Charakterystyka fizycznolimnologiczna grupy jezior lobeliowych okolic Pomyska (W. Lange)

10. Rolewicz Małgorzata, Struktura zlewni jako podstawa oceny wielkości ładunków nutrientów dopływających do jezior (na przykładzie zlewni górnej Raduni) (W. Lange)


2001

1. Białk Alina, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania eutrofizacji Jeziora Stężyckiego (W. Lange)

2. Cybulska Kamila, Przyrodnicze uwarunkowania eutrofizacji Jeziora Ełckiego (W. Lange)

3. Dopierała Jakub, Okresowa zmienność warunków transportowania rumowiska unoszonego w rzece Adventdalen-Spistbergen Środkowy (W. Lange)

4. Felon Michał, Próba weryfikacji zasad doboru współczynnika redukcji prędkości w pływakowej metodzie pomiaru objętości przepływu (W. Lange)

5. Felskowska Ewelina, Wpływ Jeziora Górnego Raduńskiego na transformację chemiczną wody w systemie Raduni (W. Lange)

6. Karniewicz Dorota, Podatność na antropopresję i zagrożenia degradacyjne jeziora Mausz (W. Lange)

7. Kortoniuk Magdalena, Podatność na antropopresję i zagrożenia degradacyjne jezior chmieleńskich (W. Lange)

8. Lejkowski Robert, Warunki i przejawy eutrofizacji Jeziora Dolnego Raduńskiego (W. Lange)

9. Lewandowski Sławomir, Zjawiska lodowe na Jeziorze Górnym Raduńskim w latach 1961-1999 (W. Lange)

10. Pfeifer Dagmara, Podatność na antropopresję i zagrożenia degradacyjne Jeziora Ostrzyckiego (W. Lange)

11. Strzała Agnieszka, Wpływ Jeziora Dąbrowskiego na transformację chemiczną wody w systemie Raduni (W. Lange)

12. Zakrzewska Marzena, Fluktuacyjna zmienność albedo powierzchni wody Jeziora Górnego Raduńskiego (W. Lange)


2000

1. Bach Barbara, Transformacja cech limnologicznych Jeziora Żarnowieckiego po uruchomieniu elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec (W. Lange)

2. Górski Marcin, Krótkookresowe deformacje struktury tlenowej Jeziora Górnego Raduńskiego (W. Lange)

3. Knop Natasza, Odmorskie i odlądowe uwarunkowania cech fizykochemicznych wód jeziora Sarbsko (W. Lange)

4. Korzeniewski Grzegorz, Zanieczyszczenie wody Jeziora Klasztornego a skuteczność działań ochronnych i rekultywacyjnych (W. Lange)

5. Lemanek Marek, Warunki fluktuacyjnej zmienności parametrów pola światła w Jeziorze Górnym Raduńskim (W. Lange)

6. Lemańczyk Joanna, Charakterystyka limnologiczna jeziora Wdzydze w świetle dotychczasowych badań (W. Lange)

7. Lemańczyk Krzysztof, Podstawy systemu informacji przestrzennej dla jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (W. Lange)

8. Rafalski Bartosz, Parowanie z wolnej powierzchni wodnej Jeziora Górnego Raduńskiego w latach 1963-1997 w świetle wyników pomiarów ewaporometrycznych (W. Lange)

9. Sieńkowska Anna, Charakterystyka fizycznolimnologiczna Jeziora Ełckiego w świetle dotychczasowych badań (W. Lange)

10. Siewierska Agnieszka, Charakterystyka hydrochemiczna jezior dorzecza Borucinki (W. Lange)


1999

1.Maciesza Iwona, Charakterystyka fizycznolimnologiczna Jeziora Wysockiego na tle analizy naturalnych i antropogenicznych warunków środowiska geograficznego zlewni (W. Lange)

2. Płóciennik Bartosz, Charakterystyka limnologiczna jeziora Osuszyno (W. Lange)

3. Smyl Michał, Charakterystyka fizycznolimnologiczna Jeziora Otomińskiego w warunkach nasilającej się antropopresji (W. Lange)

4. Stancel Tomasz, Wpływ antropopresji na cechy limnologiczne Jeziora Osowskiego (W. Lange)

5. Szwabe Piotr, Współczesne przekształcenia morfometryczne wybranych jezior dorzecza Raduni (W. Lange)

6. Tomala Monika, Charakterystyka fizycznolimnologiczna Jeziora Łapińskiego (W. Lange)


1998

1. Bilińska-Miszczyszyn Joanna, Charakterystyka limnologiczna jeziora Hańcza w świetle dotychczasowych badań (W. Lange)

2. Burdon Sylwia, Wpływ warunków środowiskowych zlewni na właściwości chemiczne wody jezior Wysoczyzny Czapielskiej (W. Lange)

3. Morawska Bogumiła, Zmienność stanów wody w Jeziorze Górnym Raduńskim w latach 1960-1995 (W. Lange)

4. Nowiński Kamil, Zagrożenia degradacyjne wybranych jezior lobeliowych Pojezierza Bytowskiego (W. Lange)

5. Szczyptański Michał, Współczesne zmiany morfometrii wybranych mis jeziornych wschodniej części Pojezierza Pomorskiego (W. Lange)

6. Szewel Krzysztof, Zmienność temperatury wody powierzchniowej Jeziora Górnego Raduńskiego w latach 1960-1995 (W. Lange)

7. Tylmann Wojciech, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania ustroju tlenowego Jeziora Górnego Raduńskiego (W. Lange)

8. Wolańska Anna, Zróżnicowanie morfometryczne jezior dorzecza Raduni (W. Lange)

 

1997

1. Grela Anna, Problem zanieczyszczenia atmosfery Pojezierza Starogardzkiego (W. Lange)

2. Knitter Dariusz, Próba wyróżnienia typów mas wodnych wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego (W. Lange)

3. Kuptel Maja, Ocena stanu zanieczyszczenia jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (W. Lange)

4. Pisarczyk Andrzej, Morfologia jeziora Jasień (W. Lange)

5. Wawrynowicz Artur, Przyrodnicze uwarunkowania eutrofizacji Jeziora Przywidzkiego (W. Lange)


1996

1 .Bogdanowicz Sylwia, Zróżnicowanie warunków odpływu w obrębie dorzecza Borucinki z uwzględnieniem lokalnych czynników (W. Lange)

2. Cieśliński Roman, Charakterystyka zmienności parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wód układu estuariowego Martwej Wisły w latach 1989-1993 (W. Lange)

3. Flisikowska Mirosława, Zasoby wodne oczek zlewni górnej Raduni (W. Lange)

4. Kalicki Adam, Zagrożenia degradacyjne jezior zlewni górnej Raduni (W. Lange)

5. Kiejzik Magdalena, Próba wyznaczenia przepływu nienaruszalnego źródliskowego odcinku Łeby (W. Lange)

6. Olejnik Katarzyna, Współczesne przemiany cech limnologicznych jeziora Wdzydze (W. Lange)

7. Skierka Sławomir, Wyznaczanie poprawek na wiatr, parowanie i adhezję dla zmierzonych wartości opadu atmosferycznego (W. Lange)

8. Tężycka Joanna, Rola jezior w procesie wysychania wybranych zlewni Pojezierza Pomorskiego (W. Lange)

9. Wygońska Katarzyna, Charakterystyka struktury obiegu wody w zlewni Jeziora Stężyckiego (W. Lange)

10. Żmijewska Katarzyna, Próba oceny przydatności metody określania podatności jezior na degradację na przykładzie zlewni Wdy (W. Lange)


1995

1. Jaworski Piotr, Zróżnicowanie struktury wewnętrznej systemów jeziornych Tatr Polskich (W. Lange)

2. Meller Anna, Analiza porównawcza wyników pomiarów i obliczeń empirycznych parowania z powierzchni wodnej Jeziora Górnego Raduńskiego (W. Lange)

3. Piliczewski Bogusz, Transformacja struktury chemicznej wody w wybranych jeziorach przepływowych Pojezierza Kaszubskiego (W. Lange)


1994

1. Czaja-Niemczyk Katarzyna, Hydrologiczne warunki przemieszania zanieczyszczeń wody w dorzeczu Raduni (W. Lange)

2. Kołodziej Izabela, Zmiany morfometryczne i proces zarastania jeziora Druzno w czasach historycznych (W. Lange)

3. Olkowska Beata, Stan zanieczyszczenia wody środkowej Narwi (W. Lange)

4. Walasek Krzysztof, Właściwości fizyczne i chemiczne wód jezior Doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach (W. Lange)

5. Zuzga Jolanta, Zmienność stanów wód wybranych jezior Pojezierza Mazurskiego w latach 1976-1980 (W. Lange)


1993

1. Bacławski Wojciech, Przyrodnicze warunki organizacji odpływu potamicznego w zlewni górnej Szkwy (W. Lange)

2. Glińska Katarzyna, Próba rekonstrukcji współczesnych przemian morfometrycznych Jeziora Wulpińskiego na podstawie analizy zdjęć lotniczych i map archiwalnych (W. Lange)

3. Gola Małgorzata, Stosunki hydrologiczne Mazurskiego Parku Krajobrazowego (W. Lange)

4. Korzeniecka Agnieszka, Typy mas wodnych jezior zlewni górnego Babantu (dorzecze Krutyni) (W. Lange)

5. Proniewicz Iwona, Wpływ jezior na kształtowanie się odpływu w dorzeczu górnej Krutyni (W. Lange)

6. Skierka Jolanta, Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wodzie zlewni Klasztornej Strugi (W. Lange)

7. Smolak Katarzyna, Morfogeneza i morfometria jezior dorzecza Babantu (W. Lange)

8. Sujka Krzysztof, Charakterystyka limnologiczna jeziora Babięty Wielkie (W. Lange)

10. Wiszenko Ewa, Typy ustroju termiczno-dynamicznego wybranych jezior zlewni Babantu (dorzecze Krutyni) (W. Lange)


1992

1. Baworowska Grażyna, Warunki organizacji odpływu w zlewni górnego Babantu (dorzecze Krutyni) (W. Lange)

2. Cabanowska Agnieszka, Warunki organizacji odpływu w zlewni Rańskiej Strugi (W. Lange)

3. Depta Jacek, Uwarunkowania tolerancji jezior w zlewni górnego Babantu na antropopresję (W. Lange)

4. Dolata Marzena, Warunki organizacji odpływu w zlewni Mięckiej Strugi (W. Lange)

5. Koss Lidia, Warunki wodnej migracji materii stałej w systemie melioracyjnym dolnej Płutnicy (W. Lange)

6. Wąsowicz Jacek, Morfogeneza oraz współczesne procesy brzegowe jeziora Babięty Wielkie (W. Lange)

7. Węglińska Aldona, Wpływ warunków meteorologicznych na rozprzestrzenianie się technologicznych zanieczyszczeń atmosferycznych emitowanych przez Gdańskie Zakłady Rafineryjne (W. Lange)


1991

1.  Bojarska Wioletta, Wpływ warunków przyrodniczych zlewni na ustrój hydrologiczny wybranych jezior zlewni górnej Wli (W. Lange)

2. Kruszewski Grzegorz, Wpływ zjawisk hydrodynamicznych na kształtowanie ustroju termiczno-dynamicznego Jeziora Gowidlińskiego (W. Lange)

3. Maślanka Wojciech, Rola naturalnych cech limnologicznych jezior w kształtowaniu ich odporności na antropopresję (na przykładzie wybranych zbiorników Pojezierza Olsztyńskiego) (W. Lange)

4. Pietruszka-Kańska Alicja, Jeziora jako elementy hydrograficzne na mapach Pomorza Zachodniego z okresu od XV do XVIII wieku (W. Lange)

5. Rakowska Ewa, Ocena stanu zarastania wybranych jezior Pojezierza Kaszubskiego (W. Lange)

6. Siemaszko Maciej, Warunki przenikania promieniowania słonecznego w wodzie jeziora Zamkowisko Duże (W. Lange)

7. Sonnack Brygida, Zróżnicowanie mas wodnych wybranych jezior zlewni górnego biegu rzeki Wel w świetle ważniejszych kryteriów hydrochemicznych (W. Lange)

8. Śniegocka Marta, Zróżnicowanie cech limnologicznych jezior północno-zachodniej Anatolii (W. Lange)

Wygenerowano w sekund: 0.02
561,364 Unikalnych wizyt