Kamil Nowiński

dr Kamil Nowiński

Stanowisko naukowe:

Adiunkt

Specjalizacja badawcza:

Limnologia, hydrologia, geografia fizyczna

Zainteresowania badawcze:

 • zagrożenia degradacyjne i ochrona jezior;
 • transformacja jakościowa wód w jeziorach przepływowych;
 • przyrodnicze uwarunkowania występowania i trwałości jezior lobeliowych;

Projekty badawcze:

 • 2003, BW/1260-5-0127-3 „Hydrologiczne uwarunkowania migracji nutrientów w zlewni Jezior Raduńskich” – (kierownictwo projektu);
 • 2004-2007, PBZ-KBN-086/PO4/02 „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce”; koordynacja zadania 5.5.5: „Prawidłowości przebiegu zdarzeń ekstremalnych na pojeziernych obszarach bezodpływowych i jeziornych”;
 • 2007, BW/1580-5-0123-7 „Przyczyny przestrzennej niejednorodności jakości wody w jeziorach i jej rola w kształtowaniu procesów transformacji materii rozpuszczonej” – 2007 (kierownictwo projektu);
 • 2007, BW/1580-5-0428-7 „Wpływ wybranych jezior Pomorza na transformację biogenów”;
 • 2007-2008, A differential of limnological conditions and biodiversity in reservoirs in the polar area, (IPY 2007/2008) – program w ramach Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2008;
 • 2009, 3548/B/P01/2009/36 N N306 354836 „Kształtowanie się ustroju tlenowego jezior polodowcowych nizinnych”;
 • 2009, G150-5-0223-9 “Zagrożenia degradacyjne jezior Schodno, Cheb, Słupino, we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”;

Ważniejsze prace zespołowe o charakterze stosowanym i projektowym:

 • 1998, „Operat hydrologiczny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w zakresie zasad kształtowania stosunków wodnych”, zlec. Wydz.Ochr.Środ. UW w Gdańsku;
 • 1999, „Operat hydrologiczny do planu ochrony Nagdoplańskiego Parku Tysiąclecia”, zlec. Wydz. Ochr.Środ UW w Bydgoszczy
 • 2004, Kompleksowe badania czystości jezior w powiecie ełckim w ramach projektu dofinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej: „Ekorozwój na terenach atrakcyjnych turystycznie Ełk - Niemenczyn”
 • 2005, „Podatność na antropopresję a nasilenie eutrofizacji wybranych jezior powiatu ełckiego”, zlec. Starostwa Powiatowego w Ełku
 • 2007, Ocena stanu środowiska abiotycznego jeziora Klasztornego Małego po przeprowadzeniu operacji inaktywacji fosforu w osadach dennych przy użyciu preparatu Phoslock;
 • 2007, Zróżnicowanie zgrupowań meiobentosu oraz ocena warunków abiotycznych w zbiorniku Czorsztyńskim i Sromowieckim;
 • 2010, Stan jakości wody jezior powiatu bytowskiego, zlec. Starostwo Powiatowe w Bytowie;
 • 2011, Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 „Miasteckie jeziora lobeliowe” PLH 220041 w województwie pomorskim;
 • 2012, Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 „Bytowskie Jeziora Lobeliowe” PLH 220005 w województwie pomorskim;
 • 2013, Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 „Młosino-Lubnia” PLH220077;
 • 2012, Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 „Studzienickie Torfowiska” PLH 220028 w województwie pomorskim.

Wybrane staże zagraniczne i krajowe:

 • 2000, „Warsztaty Szkoleniowe Analityki Laboratoryjnej”, Ustroń 10-13.04.2000;
 • 2001, Badania limnologiczne wybranych jezior Spitsbergenu – ekspedycja – 2001;
 • 2003, Kurs z zakresu hydrobiologii, Instytut Hydrobiologiczny Uniwersytetu w Bitoli, – Ohrid – Macedonia - 15 – 30.08.2003;
 • 2005, Badania limnologiczne wybranych jezior i fiordów północnego Spitsbergenu – ekspedycja – 17.07-5.08.2005;
 • 2005, Kompleksowe badania czystości jezior w powiecie ełckim w ramach programu: „Międzynarodowe Inicjatywy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju” – Ełk, 19.08 – 3.09.2005;
 • 2006, Międzynarodowe Warsztaty Limnologiczne nad Bajkałem, Baikal Institute of Nature Management, Russian Academy of Sciences Siberian Branch, 12-25.07.2006;
 • 2009, Warsztaty limnologiczne na Wyspach Walaam na Jeziorze Ładoga (Rosja), 30.06 – 9.07.2009;
 • 2012, staż w firmie Hydrolab Sp. z o.o., projekt „STER dla B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” w oparciu umowę o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.02.00-00-022/11-00.;
 • 2014, Szkoła Tutorów, Collegium Wratislaviense.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i komitetach redakcyjnych:

 • Polskie Towarzystwo Limnologiczne (członek założyciel od 2002)

Udział w organizacji seminariów, sympozjów, konferencji

 • I Warsztaty Limnologiczne, Borucino 1-4.09.2004 – członek komitetu organizacyjnego;
 • XII Konferencja Limnologiczna „Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior”, Gdańsk 23-26.09.2008, Wdzydze Kiszewskie – członek komitetu organizacyjnego.

Działania organizacyjne:

 • Koordynator imprez p.t. „Przekonaj się w czym pływasz... Stan czystości jezior Pojezierza Kaszubskiego” (2009-2013) i „Niezwykłe właściwości zwykłej wody. Młodzi Badacze ratują jeziora” (2014) w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki;
 • Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydz. Oceanografii i Geografii (od 2011);
 • Organizator cyklicznych wyjazdów badawczych na Pojezierze Suwalskie, Pojezierze Bytowskie, Pojezierze Kaszubskie, Tatry (od 2000).
 • Opracowywanie harmonogramu ćwiczeń terenowych w Stacji Limnologicznej w Borucinie (od 2005 roku);
Wygenerowano w sekund: 0.01
561,356 Unikalnych wizyt