Seminaria dyplomowe na kierunku Geografia

Seminaria dyplomowe na kierunku Geografia

Celem seminariów dyplomowych na kierunku Geografia jest pogłębianie wiedzy studenta z zakresu hydrologii, a w szczególności limnologii oraz doskonalenie jego umiejętności analizy stosunków wodnych w oparciu o własne pomiary terenowe i/lub materiały źródłowe oraz literaturę przedmiotu.

Zakres tematyczny seminarium licencjackiego (studia I stopnia)

 • Ekosystemy jeziorne różnych stref klimatycznych (elementy monografii limnologicznej)

 • Role jezior w obiegu wody

 • Geneza i morfometria mis jeziornych

 • Cechy fizyczne i chemiczne wód jeziornych

 • Ocena zasobów wodnych jezior

 • Cechy hydrograficzne zlewni jeziornych oraz przemiany stosunków wodnych w ich obrębie

 • Wody na obszarach chronionych

 • Stosunki wodne obszarów zurbanizowanych.

Zakres tematyczny seminarium magisterskiego (studia II stopnia)

 • Hydrologia zlewni jeziornych oraz przemiany stosunków wodnych w ich obrębie

 • Monografia limnologiczna wybranej grupy jezior/jeziora
 • Obieg wody i ocena zasobów wodnych jezior

 • Geneza i morfometria mis jeziornych
 • Właściwości fizyczne wód jeziornych (termika, przezroczystość, barwa)

 • Cechy chemiczne oraz jakość wód jeziornych na tle warunków naturalnych i zmian antropogenicznych
 • Ocena stanu troficznego oraz ekologicznego jezior

 • Identyfikacja przyczyn degradacji jezior, propozycje ich rekultywacji
 • Wody na obszarach chronionych

 • Stosunki wodne obszarów zurbanizowanych
Wygenerowano w sekund: 0.01
561,355 Unikalnych wizyt