Seminaria dyplomowe na kierunku Gospodarka przestrzenna

Seminaria dyplomowe na kierunku Gospodarka przestrzenna

Celem seminariów dyplomowych na kierunku Gospodarka przestrzenna jest wprowadzenie studenta w zagadnienia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, a także kształcenie jego umiejętności analizy stosunków wodnych oraz oceny ich znaczenia w gospodarce przestrzennej, głównie w oparciu o istniejące materiały źródłowe oraz literaturę przedmiotu.

Zakres tematyczny seminariów licencjackiego oraz magisterskiego

  • Obiekty gospodarki wodnej i ich wpływ na środowisko

  • Hydrologiczne ograniczenia rozwoju przestrzennego

  • Specyfika stosunków wodnych obszarów nadmorskich oraz ich wpływ na zagospodarowanie przestrzenne

  • Wpływ zagospodarowania przestrzennego na stosunki wodne w obszarach zurbanizowanych

  • Ochrona przeciwpowodziowa i zagospodarowanie przestrzenne terenów zalewowych

  • Zagospodarowanie turystyczne oraz warunki rozwoju rekreacji w strefie brzegowej jezior

  • Wody na obszarach chronionych i ich wpływ na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną

  • Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich ochrona

  • Źródła zanieczyszczeń wód. Systemy oceny jakości wód.

Wygenerowano w sekund: 0.01
561,362 Unikalnych wizyt