Działalność dydaktyczna

Seminaria i prace dyplomowe


Prowadzone w Katedrze Limnologii seminaria dyplomowe (zarówno licencjackie, jak i magisterskie) przeznaczone są dla studentów kierunków Geografia oraz Gospodarka przestrzenna. W jednostce uprawnienia do opieki nad dyplomantami posiada ośmiu nauczycieli akademickich – dwóch ze stopniem doktora habilitowanego oraz sześciu ze stopniem doktora.


Współpraca dyplomanta z opiekunem ma charakter indywidualnej relacji mistrz-uczeń zakładającej równorzędne zaangażowanie obydwu stron – opiekun zapewnia studentowi wsparcie merytorycznie oraz pomaga mu zorganizować i przeprowadzić badania, student aktywnie poszukuje wiedzy oraz systematycznie realizuje kolejne etapy pracy dyplomowej.


Celem seminarium dyplomowego jest pogłębianie wiedzy studenta z zakresu wybranego obszaru badawczego, a ponadto rozwijanie jego umiejętności stosowania właściwych metod badawczych, odpowiedniego komponowania rozprawy, logicznej argumentacji i prawidłowego wyciągania wniosków oraz ścisłego formułowania sądów.


Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę:

  • program badawczy Katedry

  • dotychczasowa wiedza, umiejętności oraz zainteresowania naukowe studenta

  • możliwości realizacyjne pracy, zwłaszcza w przypadku opracowań powstających w oparciu o badania terenowe prowadzone przez studenta.

Temat pracy dyplomowej ustalany jest w ciągu 2-3 tygodni od rozpoczęcia seminarium dyplomowego, tak więc student studiów I stopnia na przygotowanie pracy licencjackiej ma blisko dwa semestry, natomiast student studiów II stopnia na przygotowanie pracy magisterskiej cztery semestry.


Realizowane w Katedrze Limnologii prace dyplomowe mają dwojaki charakter:

  • są oparte na własnych badaniach terenowych i/lub eksperymentalnych studenta (przeznaczone głównie dla dyplomantów studiów II stopnia kierunku Geografia)

  • powstają w oparciu o istniejące dane pomiarowe, materiały źródłowe oraz literaturę przedmiotu

Zakres tematyczny seminariów dyplomowych


Zakres tematyczny poszczególnych seminariów dyplomowych wynika z ogólnych celów i treści kształcenia obowiązujących na danym kierunku studiów, a stawiane dyplomantowi wymagania uwzględniają poziom jego wiedzy oraz umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach kształcenia.

Wygenerowano w sekund: 0.01
632,516 Unikalnych wizyt