Magdalena Borowiak

Stanowisko naukowe:
Adiunkt

Specjalizacja badawcza:
Geografia fizyczna, hydrologia, limnologia

Zainteresowania badawcze:

Antropogeniczne przemiany stosunków wodnych w zlewniach deltowych i ich wpływ na cechy chemiczne wód powierzchniowych.
Antropogeniczne przemiany stosunków wodnych w zlewniach pojeziernych i ich wpływ na abiotyczne właściwości wód jeziornych.
Wielkość odpływu ze zlewni pojeziernych jako funkcja struktury hydrograficznej ich zlewni.

Badania własne UG


2005 – 2008 Zadanie 5.5.5: „Prawidłowości przebiegu zdarzeń ekstremalnych na pojeziernych obszarach bezodpływowych i jeziornych” w ramach grantu zamawianego PBZ-KBN-086/PO4/02 „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce”
1995 Wpływ intruzji morskich na stan jakości wód w ujściowych odcinkach rzek Żuław Wiślanych i przylegających do nich obszarów zalewanych i nawadnianych sztucznie
(BW/1240-5-0008-5, kier. J.Drwal)
1997 Wpływ intruzji morskich na stan jakości wód polderów nadmorskich Żuław Prawobrzeżnych.
(BW/1260-5-0316-7, kier. M. Borowiak)
1999 Inentyfikacja funcki hydrologicznych jezior w systemach zorganizowanego odpływu oraz ocena ich wpływu na zróżnicowanie wewnętrznej struktury ekosystemów limnicznych (BW/1260-5-0309-9, kier. D. Borowiak)
2000 Rozpoznanie reżimu chemicznego wód powierzchniowych prawobrzeżnej części Żuław Wiślanych
(BW/1260-5-0145-0, kier. M. Borowiak)
2001 Kształtowanie struktury termicznej jezior Niżu Polskiego pod wpływem zmian przezroczystości wody (BW/1260-5-0049-1, kier. M.Borowiak)
2007 Ocena stanu ekologicznego jezior Kaszubskiego parku Krajobrazowego
(BW/1550-5-0116-7, kier. E. Bajkiewicz-Grabowska)

Zobacz wybrane publikacje oraz materiały konferencyjne

Opracowania o charakterze aplikacyjnym i projektowym:

Bajkiewicz-Grabowska E., Jańczak J., Borowiak D., Borowiak M., 2007, Ocena stanu środowiska abiotycznego Jeziora Klasztornego Małego po przeprowadzeniu operacji inaktywacji fosforu w osadach dennych przy użyciu preparatu Phoslock, Katdra Limnologii, Gdańsk, maszynopis.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i komitetach redakcyjnych:

Polskie Towarzystwo Limnologiczne
Komisja ds. Gospodarki Wodnej delty Wisły przy Oddziale PAN w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

1993-1994 nauczyciel geografii w XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku
od 1996 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Limnologii UG

Udział w organizacji: seminariów, sympozjów, konferencji

II Międzynarodowa Konferencja Limnologiczna, 28-29.09.1998 r. Borucino

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
582,881 Unikalnych wizyt